Q & A

ImageImageHere you will find messages from the Scramble Administration and Editorial Team. Please read them! You can also leave any comments or suggestions about this Message Board, the Scramble website or the magazine.

Forum rules
ImageImage
Post Reply
User avatar
Scramble Bestuur/Board
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 52
Joined: 05 Nov 2016, 21:47
Subscriber Scramble Magazine: Scramble Bestuur

Q & A

Post by Scramble Bestuur/Board »

Beste abonnee/lezer,

Zoals aangekondigd in het topic over verlengen abonnement hierbij de Q en A. Als wij nieuwe vragen ontvangen dan zullen wij deze verwerken in onderstaande opzet.

V: Looptijd huidig abonnement en stopzetten blad als fysieke uitgave
A: Van iedere abonnee weten we wanneer het abonnement verloopt. Indien er nog enkele nummer zouden resteren zal dit bedrag worden gerestitueerd. Tegelijkertijd zal er website abonnement komen. De kosten voor dit abonnement zullen we in de tweede helft van dit jaar definitief vaststellen.

V: Blijft de digitale versie van het blad (pdf) wel bestaan?
A: Nee, tegelijk met het stopzetten van het gedrukte blad zal ook de digitale versie komen te vervallen. Reden hiervoor is dat het een identiek proces is om de papieren en de digitale versie te maken.

V: Samenhangend met de vraag over een digitale versie van het blad is de vraag gesteld of het "magazine" op een digitaal vriendelijk manier doorzoekbaar is?
A: Zoals genoemd zal er geen digitale versie blijven, maar zullen de verschillende secties uit het blad hun plek vinden op de website. De inhoud van deze secties is via de zoek functie op een eenvoudige manier terug te vinden. In de toekomst zal er een mogelijkheid komen de secties individueel aan te klikken en er een pdf-bestand van te maken, daar zijn we ook druk mee bezig.

V: Is de keuze definitief, en is er onder de abonnees gevraagd naar hun mening middels een enquête?
A: De keuze is inderdaad definitief, omdat de drukkosten de laatste jaren niet meer in verhouding tot de abonnemenstkosten staan. Uiteraard hadden we een enquête uit kunnen sturen, maar het verleden heeft uitgewezen dat daar allerlei verschillende antwoorden op terug komen. Vandaar dat we die optie deze keer niet overwogen hebben.

V: Moet ik een web abonnement afsluiten om databases, OrBats, Airfield Guides, etc., te kunnen blijven gebruiken?
A: Om de huidige functies van de website te kunnen blijven gebruiken zijn we aan het kijken naar een web abonnement, zoals bv. bij FlightRadar24 het geval is. Het exacte bedrag moet nog overlegd worden, maar we willen het zo goedkoop mogelijk houden.

V: Met het verdwijnen van de papieren versie kunnen er geen notities in het blad gemaakt worden. Hoe moet dat als het blad digitaal beschikbaar komt?
A: Er komt een mogelijkheid om per sectie een pdf te maken (of een combinatie van secties), die dan uitgeprint kan worden op papier. Daarop kunnen dan notities alsnog gemaakt worden.

===

Dear subscriber / reader,
As announced in the topic about renewing the subscription, here the Q and A topic. If we receive new questions we will process them in the format below.

Q: Duration of the current subscription and termination of the magazine as a physical publication?
A: We know from our own subscriber database when the subscription expires for every subscriber. If there are still some numbers left, this amount will be refunded. At the same time there will an option for a website subscription. We will determine the costs for this website subscription in the second half of this year.

Q: Will the digital version of the magazine (pdf) continue to exist?
A: No, the digital version will also be cancelled at the same time as the printed magazine is discontinued. The reason for this is that it is an identical process to make the paper and the digital version.

Q: In connection with the question about a digital version of the magazine, the question has been raised whether the "magazine" is digitally searchable?
A: As mentioned above, there will be no digital version (pdf), but the different sections of the magazine will find their place on the website. The content of these sections can be easily found via the search function.

Q: Is the choice final, and were subscribers asked for their opinion in a survey?
A: The choice is indeed final, because the printing costs have no longer been in proportion to the subscription costs in recent years. Of course we could have sent out a survey, but the past has shown that all kinds of different answers come back. Hence, we did not consider that option this time.

Q: Do I have to take out a web subscription to continue using databases, OrBats, Airfield Guides, etc.?
A: In order to be able to continue to use the current functions of the website, we are looking at a web subscription, as is the case with FlightRadar24 for example. The exact amount has yet to be discussed, but we want to keep it as cheap as possible.

Q With the disappearance of the paper version, no notes can be made. How should that be when the magazine becomes digitally available?
A: There will be a possibility to make a pdf per section (or a combination of sections), which can then be printed out on paper. Notes can then still be made.
Last edited by Scramble Bestuur/Board on 25 May 2021, 15:04, edited 1 time in total.
Namens het bestuur / On behalf of the board
patrick dirksen
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 2701
Joined: 11 Sep 2002, 00:12
Type of spotter: Mil & ex-mil, zowel nummers als platen!
Subscriber Scramble Magazine: patrick dirksen
Location: Eindhoven (en een beetje Epe)

Re: Q & A

Post by patrick dirksen »

Vraag 1: tegen beter weten in, is deze keuze definitief?

Vraag 2: indien 'ja' bij vraag 1, is het mogelijk de verschillende secties op de een of andere manier 'printbaar' te maken (als pdf zou al voldoen)? Ik ben geen computerheld, maar hoop dat dit mogelijk is. Een belangrijk onderdeel van mijn hobby is registratie en het bijhouden van eigen overzichten (denk bv. aan eigen logs en overzichten per land, maar ook showreports en productielijsten), daarbij gebruik ik o.a. Scramble als bron. Het wordt een ramp om bij te houden welke informatie verwerkt is zonder deze mogelijkheid.

Ik hoor het graag!
Cheers,

Patrick Dirksen
Tristar Aviation
Jovel
Scramble Die-Hard
Scramble Die-Hard
Posts: 708
Joined: 14 Mar 2016, 19:42

Re: Q & A

Post by Jovel »

Do I need a future website subscription for using the scramble database or airfield guide?
patrick dirksen
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 2701
Joined: 11 Sep 2002, 00:12
Type of spotter: Mil & ex-mil, zowel nummers als platen!
Subscriber Scramble Magazine: patrick dirksen
Location: Eindhoven (en een beetje Epe)

Re: Q & A

Post by patrick dirksen »

Heel andere vraag, is er eigenlijk onder de abonnees gepeild wat hun voorkeuren zijn? In het verleden zijn wel enquêtes gehouden herinner ik me, in elk geval over de overstap naar het Engels en ook over de inhoud van het blad (waarbij de militaire updates en nieuws als zéér gewaardeerd uit de bus kwamen). Ik kan me niet herinneren dat er nu zoiets gedaan is, zou dat niet verstandig zijn? Of heb ik iets gemist?
Cheers,

Patrick Dirksen
Tristar Aviation
User avatar
Scramble Bestuur/Board
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 52
Joined: 05 Nov 2016, 21:47
Subscriber Scramble Magazine: Scramble Bestuur

Re: Q & A

Post by Scramble Bestuur/Board »

We hebben onze Q & A sectie aangevuld, zie het originele bericht hierboven.

===

We have updated our Q & A section, see the main message above.
Namens het bestuur / On behalf of the board
Post Reply

Return to “Messages from & to Scramble”